Đại Hội - Du Hành Đạo Pháp 2017
Thansur - Bokor - Cambodia

Hình Ảnh Đại Hội - Du Hành Đạo Pháp 2017 được tổ chức từ ngày 20-9-2017 tới ngày 25-9-2017 tại Thansur - Bokor - Cambodia.

Kính mời các bạn thưởng lãm.


"Đại Hội - Du Hành Đạo Pháp 2017 Thansur - Bokor - Cambodia."
Phần 1

"Đại Hội - Du Hành Đạo Pháp 2017 Thansur - Bokor - Cambodia."
Phần 2

"Đại Hội - Du Hành Đạo Pháp 2017 Thansur - Bokor - Cambodia."
Phần 3

backTrở về trang trước