Bài Giảng

 

Để giúp đỡ các bạn có thêm tài liệu tu học, chúng tôi sưu tập một số ít bài giảng để trên website. Nếu muốn nhận CD, xin liên lạc hội Vô Vi gần nơi bạn cư ngụ.

Muốn thỉnh tài liệu hay phát tâm ấn tống xin liên lạc:

Ban Kinh Sách
118 Pheasant Circle
Brentwood, NY 11717
U.S.A.

Email: kinhsachvovi@gmail.com 
Phone: (631) 952-4642

Xin thành thật cảm ơn quý bạn.

Trở về đầu trang top