Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên

 

Để giúp đỡ các bạn có thêm tài liệu tu học, chúng tôi sưu tập một số ít bài giảng để trên website. Nếu muốn nhận CD, xin liên lạc hội Vô Vi gần nơi bạn cư ngụ.

Muốn thỉnh tài liệu hay phát tâm ấn tống xin liên lạc:

Ban Kinh Sách
118 Pheasant Circle
Brentwood, NY 11717
U.S.A.

Email: kinhsachvovi@gmail.com 
Phone: (631) 952-4642

Xin thành thật cảm ơn quý bạn.


BÀI GIẢNG:


Trở về đầu trang

DI CHÚC CỦA ĐỨC THẦY


BÉ TÁM BÀN BẠC CÙNG CÁC BẠN KHẮP NĂM CHÂU

VOLUME 1

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

 1. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T01.    [BeTamBanBac-V1_T01.mp3]
 2. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T02.    [BeTamBanBac-V1_T02.mp3]
 3. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T03.    [BeTamBanBac-V1_T03.mp3]
 4. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T04.    [BeTamBanBac-V1_T04.mp3]
 5. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T05.    [BeTamBanBac-V1_T05.mp3]
 6. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T06.    [BeTamBanBac-V1_T06.mp3]
 7. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T07.    [BeTamBanBac-V1_T07.mp3]
 8. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T08.    [BeTamBanBac-V1_T08.mp3]
 9. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T09.    [BeTamBanBac-V1_T09.mp3]
 10. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T10.    [BeTamBanBac-V1_T10.mp3]
 11. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T11.    [BeTamBanBac-V1_T11.mp3]
 12. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T12.    [BeTamBanBac-V1_T12.mp3]
 13. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T13.    [BeTamBanBac-V1_T13.mp3]
 14. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.1_T14.    [BeTamBanBac-V1_T14.mp3]

VOLUME 2

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

 1. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T01.    [BeTamBanBac-V2_T01.mp3]
 2. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T02.    [BeTamBanBac-V2_T02.mp3]
 3. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T03.    [BeTamBanBac-V2_T03.mp3]
 4. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T04.    [BeTamBanBac-V2_T04.mp3]
 5. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T05.    [BeTamBanBac-V2_T05.mp3]
 6. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T06.    [BeTamBanBac-V2_T06.mp3]
 7. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T07.    [BeTamBanBac-V2_T07.mp3]
 8. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T08.    [BeTamBanBac-V2_T08.mp3]
 9. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T09.    [BeTamBanBac-V2_T09.mp3]
 10. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T10.    [BeTamBanBac-V2_T10.mp3]
 11. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T11.    [BeTamBanBac-V2_T11.mp3]
 12. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T12.    [BeTamBanBac-V2_T12.mp3]
 13. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T13.    [BeTamBanBac-V2_T13.mp3]
 14. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T14.    [BeTamBanBac-V2_T14.mp3]
 15. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T15.    [BeTamBanBac-V2_T15.mp3]
 16. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T16.    [BeTamBanBac-V2_T16.mp3]
 17. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T17.    [BeTamBanBac-V2_T17.mp3]
 18. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T18.    [BeTamBanBac-V2_T18.mp3]
 19. Bé Tám Bàn Bạc - Vol.2_T19.    [BeTamBanBac-V2_T19.mp3]

Trở về đầu trang top


CHƠN KINH


ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH


MẪU ÁI

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

 1. Mẫu Ái 1, 10-10-1970.
  [819701010-1.0MG-MauAi1.mp3]
 2. Mẫu Ái 2, 17-10-1970.
  [819701017-1.0MG-MauAi2.mp3]
 3. Mẫu Ái 3, 24-10-1970.
  [819701024-1.0MG-MauAi3.mp3]
 4. Mẫu Ái 5, 14-11-1970.
  [819701114-1.0MG-MauAi5.mp3]
 5. Mẫu Ái 6, 13-12-1970.
  [819701213-1.0MG-MauAi6.mp3]
 6. Mẫu Ái 7, 20-12-1970.
  [819701220-1.0MG-MauAi7.mp3]
 7. Mẫu Ái 8, 27-12-1970.
  [819701227-1.0MG-MauAi8.mp3]
 8. Mẫu Ái 9, 03-01-1971.
  [819710103-1.0MG-MauAi9.mp3]
 9. Mẫu Ái 10, 10-01-1971.
  [819710110-1.0MG-MauAi10.mp3]
 10. Mẫu Ái 11, 17-01-1971.
  [819710117-1.0MG-MauAi11.mp3]
 11. Mẫu Ái 12, 24-01-1971.
  [819710124-1.0MG-MauAi12.mp3]
 12. Mẫu Ái 13, 31-01-1971.
  [819710131-1.0MG-MauAi13.mp3]
 13. Mẫu Ái 14, 07-02-1971.
  [819710207-1.0MG-MauAi14.mp3]
 14. Mẫu Ái 15, 14-02-1971.
  [819710214-1.0MG-MauAi15.mp3]
 15. Mẫu Ái 16, 21-02-1971.
  [819710221-1.0MG-MauAi16.mp3]
 16. Mẫu Ái 17, 28-02-1971.
  [819710228-1.0MG-MauAi17.mp3]
 17. Mẫu Ái 18, 07-03-1971.
  [819710307-1.0MG-MauAi18.mp3]
 18. Mẫu Ái 19, 14-03-1971.
  [819710314-1.0MG-MauAi19.mp3]
 19. Mẫu Ái 20, 21-03-1971.
  [819710321-1.0MG-MauAi20.mp3]
 20. Mẫu Ái 21, 28-03-1971.
  [819710328-1.0MG-MauAi21.mp3]
 21. Mẫu Ái 22, 04-04-1971.
  [819710404-1.0MG-MauAi22.mp3]
 22. Mẫu Ái 23, 11-04-1971.
  [819710411-1.0MG-MauAi23.mp3]
 23. Mẫu Ái 24, 18-04-1971.
  [819710418-1.0MG-MauAi24.mp3]
 24. Mẫu Ái 25, 25-04-1971.
  [819710425-1.0MG-MauAi25.mp3]
 25. Mẫu Ái 26, 09-05-1971.
  [819710509-1.0MG-MauAi26.mp3]
 26. Mẫu Ái 27, 16-05-1971.
  [819710516-1.0MG-MauAi27.mp3]
 27. Mẫu Ái 28A, 23-05-1971.
  [819710523-1.0MG-MauAi28A.mp3]
 28. Mẫu Ái 28B, 30-05-1971.
  [819710530-1.0MG-MauAi28B.mp3]
 29. Mẫu Ái 29, 06-06-1971.
  [819710606-1.0MG-MauAi29.mp3]
 30. Mẫu Ái 30, 13-06-1971.
  [819710613-1.0MG-MauAi30.mp3]
 31. Mẫu Ái 31, 20-06-1971.
  [819710620-1.0MG-MauAi31.mp3]
  (Âm thanh thiếu 2/3 phần cuối.)
 32. Mẫu Ái 32, 27-06-1971. (Thiếu phần âm thanh.)
 33. Mẫu Ái 33, 04-07-1971.
  [819710704-1.0MG-MauAi33.mp3]
  (Âm thanh thiếu 2/3 phần đầu.)
 34. Mẫu Ái 34, 11-07-1971.
  [819710711-1.0MG-MauAi34.mp3]
 35. Mẫu Ái 35, 18-07-1971.
  [819710718-1.0MG-MauAi35.mp3]
 36. Mẫu Ái 36, 25-07-1971.
  [819710725-1.0MG-MauAi36.mp3]
 37. Mẫu Ái 37, 01-08-1971.
  [819710801-1.0MG-MauAi37.mp3]
 38. Mẫu Ái 38, 08-08-1971.
  [819710808-1.0MG-MauAi38.mp3]
 39. Mẫu Ái 39, 15-08-1971.
  [819710815-1.0MG-MauAi39.mp3]
 40. Mẫu Ái 40, 22-08-1971.
  [819710822-1.0MG-MauAi40.mp3]
 41. Mẫu Ái 41, 29-08-1971.
  [819710829-1.0MG-MauAi41.mp3]
 42. Mẫu Ái 42, 05-09-1971.
  [819710905-1.0MG-MauAi42.mp3]
 43. Mẫu Ái 43, 12-09-1971.
  [819710912-1.0MG-MauAi43.mp3]
 44. Mẫu Ái 44, 19-09-1971.
  [819710919-1.0MG-MauAi44.mp3]
 45. Mẫu Ái 45, 26-09-1971.
  [819710926-1.0MG-MauAi45.mp3]
 46. Mẫu Ái 46, 03-10-1971.
  [819711003-1.0MG-MauAi46.mp3]
 47. Mẫu Ái 47, 10-10-1971.
  [819711010-1.0MG-MauAi47.mp3]
 48. Mẫu Ái 48, 17-10-1971.
  [819711017-1.0MG-MauAi48.mp3]
 49. Mẫu Ái 49, 24-10-1971.
  [819711024-1.0MG-MauAi49.mp3]
 50. Mẫu Ái 50, 31-10-1971.
  [819711031-1.0MG-MauAi50.mp3]
 51. Mẫu Ái 51, 07-11-1971.
  [819711107-1.0MG-MauAi51.mp3]
 52. Mẫu Ái 52, 14-11-1971.
  [819711114-1.0MG-MauAi52.mp3]
 53. Mẫu Ái 53, 21-11-1971.
  [819711121-1.0MG-MauAi53.mp3]
 54. Mẫu Ái 54, 28-11-1971.
  [819711128-1.0MG-MauAi54.mp3]
 55. Mẫu Ái 55, 12-12-1971.
  [819711212-1.0MG-MauAi55.mp3]
 56. Mẫu Ái 56, 19-12-1971.
  [819711219-1.0MG-MauAi56.mp3]
 57. Mẫu Ái 57, 26-12-1971.
  [819711226-1.0MG-MauAi57.mp3]
 58. Mẫu Ái 58, 02-01-1972.
  [819720102-1.0MG-MauAi58.mp3]
 59. Mẫu Ái 59, 09-01-1972.
  [819720109-1.0MG-MauAi59.mp3]
 60. Mẫu Ái 60, 15-01-1972.
  [819720115-1.0MG-MauAi60.mp3]
 61. Mẫu Ái 61, 23-01-1972.
  [819720123-1.0MG-MauAi61.mp3]
 62. Mẫu Ái 62, 29-01-1972.
  [819720129-1.0MG-MauAi62.mp3]
 63. Mẫu Ái 63, 06-02-1972.
  [819720206-1.0MG-MauAi63.mp3]
 64. Mẫu Ái 64, 13-02-1972.
  [819720213-1.0MG-MauAi64.mp3]
 65. Mẫu Ái 65, 20-02-1972.
  [819720220-1.0MG-MauAi65.mp3]
  (Âm thanh thiếu 1/2 phần cuối.)
 66. Mẫu Ái 66, 27-02-1972.
  [819720227-1.0MG-MauAi66.mp3]
 67. Mẫu Ái 67, 05-03-1972.
  [819720305-1.0MG-MauAi67.mp3]
 68. Mẫu Ái 68, 12-03-1972.
  [819720312-1.0MG-MauAi68.mp3]
 69. Mẫu Ái 69, 19-03-1972.
  [819720319-1.0MG-MauAi69.mp3]
 70. Mẫu Ái 70, 26-03-1972.
  [819720326-1.0MG-MauAi70.mp3]
 71. Mẫu Ái 71, 02-04-1972.
  [819720402-1.0MG-MauAi71.mp3]
 72. Mẫu Ái 72, 09-04-1972.
  [819720409-1.0MG-MauAi72.mp3]
 73. Mẫu Ái 73, 16-04-1972.
  [819720416-1.0MG-MauAi73.mp3]
 74. Mẫu Ái 74, 23-04-1972.
  [819720423-1.0MG-MauAi74.mp3]
 75. Mẫu Ái 75, 30-04-1972.
  [819720430-1.0MG-MauAi75.mp3]
 76. Mẫu Ái 76, 07-05-1972.
  [819720507-1.0MG-MauAi76.mp3]
 77. Mẫu Ái 77, 14-05-1972.
  [819720514-1.0MG-MauAi77.mp3]
 78. Mẫu Ái 78, 20-05-1972.
  [819720520-1.0MG-MauAi78.mp3]
 79. Mẫu Ái 79, 28-05-1972.
  [819720528-1.0MG-MauAi79.mp3]
 80. Mẫu Ái 80, 04-06-1972.
  [819720604-1.0MG-MauAi80.mp3]
 81. Mẫu Ái 81, 11-06-1972.
  [819720611-1.0MG-MauAi81.mp3]
 82. Mẫu Ái 82, 18-06-1972.
  [819720618-1.0MG-MauAi82.mp3]
 83. Mẫu Ái 83, 25-06-1972.
  [819720625-1.0MG-MauAi83.mp3]
 84. Mẫu Ái 84, 02-07-1972.
  [819720702-1.0MG-MauAi84.mp3]
 85. Mẫu Ái 85, 09-07-1972.
  [819720709-1.0MG-MauAi85.mp3]
 86. Mẫu Ái 86, 16-07-1972.
  [819720716-1.0MG-MauAi86.mp3]
 87. Mẫu Ái 87, 23-07-1972.
  [819720723-1.0MG-MauAi87.mp3]
 88. Mẫu Ái 88, 30-07-1972.
  [819720730-1.0MG-MauAi88.mp3]
 89. Mẫu Ái 89, 06-08-1972.
  [819720806-1.0MG-MauAi89.mp3]
 90. Mẫu Ái 90, 13-08-1972.
  [819720813-1.0MG-MauAi90.mp3]
 91. Mẫu Ái 91, 20-08-1972.
  [819720820-1.0MG-MauAi91.mp3]
 92. Mẫu Ái 92, 27-08-1972.
  [819720827-1.0MG-MauAi92.mp3]
 93. Mẫu Ái 93, 03-09-1972.
  [819720903-1.0MG-MauAi93.mp3]
 94. Mẫu Ái 94, 15-10-1972.
  [819721015-1.0MG-MauAi94.mp3]
 95. Mẫu Ái 95, 22-10-1972.
  [819721022-1.0MG-MauAi95.mp3]
 96. Mẫu Ái 96, 28-10-1972.
  [819721028-1.0MG-MauAi96.mp3]
 97. Mẫu Ái 97, 04-11-1972.
  [819721104-1.0MG-MauAi97.mp3]
 98. Mẫu Ái 98, 11-11-1972.
  [819721111-1.0MG-MauAi98.mp3]

Trở về đầu trang top


NGUYÊN LÝ TẬN ĐỘ


PHỤ ÁI - MẪU ÁI


THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHÂN LÝ

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

 1. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 1.    [TDGCL-01.mp3]
 2. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 2.    [TDGCL-02.mp3]
 3. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 3.    [TDGCL-03.mp3]
 4. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 4.    [TDGCL-04.mp3]
 5. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 5.    [TDGCL-05.mp3]
 6. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 6.    [TDGCL-06.mp3]
 7. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 7.    [TDGCL-07.mp3]
 8. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 8.    [TDGCL-08.mp3]
 9. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 9.    [TDGCL-09.mp3]
 10. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 10.    [TDGCL-10.mp3]
 11. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 11.    [TDGCL-11.mp3]
 12. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 12.    [TDGCL-12.mp3]
 13. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 13.    [TDGCL-13.mp3]
 14. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 14.    [TDGCL-14.mp3]
 15. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 15.    [TDGCL-15.mp3]
 16. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 16.    [TDGCL-16.mp3]
 17. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 17.    [TDGCL-17.mp3]
 18. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 18.    [TDGCL-18.mp3]
 19. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 19.    [TDGCL-19.mp3]
 20. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 20.    [TDGCL-20.mp3]
 21. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 21.    [TDGCL-21.mp3]
 22. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 22.    [TDGCL-22.mp3]
 23. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 23.    [TDGCL-23.mp3]
 24. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 24.    [TDGCL-24.mp3]
 25. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 25.    [TDGCL-25.mp3]
 26. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 26.    [TDGCL-26.mp3]
 27. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 27.    [TDGCL-27.mp3]
 28. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 28.    [TDGCL-28.mp3]
 29. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 29.    [TDGCL-29.mp3]
 30. Thượng Đế Giảng Chân Lý, Phần 30.    [TDGCL-30.mp3]

Trở về đầu trang top


BÀI GIẢNG & VẤN ĐẠO
(Lời Vàng Tiếng Ngọc)

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1977

1978

1979

1980

1985

Trở về đầu trang top


Lời Vàng Tiếng Ngọc


1970 :

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

Trở về BÀI GIẢNG & VẤN ĐẠO back


Lời Vàng Tiếng Ngọc


1971 :

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

Trở về BÀI GIẢNG & VẤN ĐẠO back


Lời Vàng Tiếng Ngọc


1972 :

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

Trở về BÀI GIẢNG & VẤN ĐẠO back


Lời Vàng Tiếng Ngọc


1973 :

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

 1. Nhất Niên Kết Thúc, 27-01-1973.
  [819730127-1.0MFG-NhatNienKetThuc.mp3]
 2. Sấm Tu Hành, 27-01-1973.
  [819730127-2.0MFG-SamTuHanh.mp3]
 3. Tân Niên Quý Sửu, 17-02-1973.
  [819730217-1.0MFG-TanNienQuySuu.mp3]
 4. Trí Tâm, 04-08-1973.
  [819730804-1.0MFG-TriTam.mp3]

Trở về BÀI GIẢNG & VẤN ĐẠO back


Lời Vàng Tiếng Ngọc


1974 :

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

 1. Lòng Tham, 10-02-1974.
  [819740210-1.0MFG-LongTham.mp3]
 2. Chơn Như, 14-04-1974.
  [819740414-1.0MFG-ChonNhu.mp3]
 3. Sinh Hoạt Thiền Đường, 27-04-1974.
  [819740427-1.0MFG-SinhHoat.mp3]
 4. Xôi Vô Vi & Mẫu Ái 171, 27-04-1974.
  [819740427-1.0MFG-XoiVoVi_MauAi171.mp3]
 5. Đại Thừa & Tiểu Thừa, 28-04-1974.
  [819740428-1.0MFG-DaiThua_TieuThua.mp3]
 6. Mẫu Ái 175, 25-05-1974.
  [819740525-1.0MFG-MauAi175.mp3]
 7. Hành Pháp, 01-06-1974.
  [819740601-1.0MFG-HanhPhap.mp3]
 8. Tâm Đạo & Mẫu Ái 178, 15-06-1974.
  [819740615-1.0MFG-TamDao_MauAi178.mp3]
 9. Mẫu Ái 179, 22-06-1974.
  [819740622-1.0MFG-MauAi179.mp3]
 10. Pháp Là Gì?, 14-07-1974.
  [819740714-1.0MFG-PhapLaGi.mp3]
 11. Tình Thương, 03-08-1974.
  [819740803-1.0MFG-TinhThuong.mp3]
 12. Thiên Địa Huy Hoàng & Mẫu Ái 184, 21-09-1974.
  [819740921-1.0MFG-ThienDiaHuyHoang_MauAi184.mp3]
 13. Tưởng Niệm Phật Đài, 28-09-1974.
  [819740928-1.0MFG-TuongNiemPhatDai.mp3]
 14. Quả Báo, 24-11-1974.
  [819741124-1.0MFG-QuaBao.mp3]
 15. Địa Tiên 01, 24-11-1974.
  [819741124-2.0MFG-DiaTien01.mp3]
 16. Địa Tiên 02, 24-11-1974.
  [819741124-3.0MFG-DiaTien02.mp3]
 17. Địa Tiên 03, 24-11-1974.
  [819741124-4.0MFG-DiaTien03.mp3]
 18. Địa Tiên 04, 24-11-1974.
  [819741124-5.0MFG-DiaTien04.mp3]
 19. Đại Hùng 01, 21-12-1974.
  [819741221-1.0MFG-DaiHung01.mp3]
 20. Đại Hùng 02, 21-12-1974.
  [819741221-2.0MFG-DaiHung02.mp3]
 21. Đại Hùng 03, 21-12-1974.
  [819741221-3.0MFG-DaiHung03.mp3]
 22. Đại Hùng 04, 21-12-1974.
  [819741221-4.0MFG-DaiHung04.mp3]

Trở về BÀI GIẢNG & VẤN ĐẠO back


Lời Vàng Tiếng Ngọc


1975 :

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

 1. Gia Đình & Mẫu Ái 208, 29-03-1975.
  [819750329-1.0MFG-GiaDinh_MauAi208.mp3]
 2. Thuyết Pháp 01, 30-03-1975.
  [819750330-1.0MFG-ThuyetPhap01.mp3]
 3. Thuyết Pháp 02, 30-03-1975.
  [819750330-2.0MFG-ThuyetPhap02.mp3]
 4. Thuyết Pháp 03, 30-03-1975.
  [819750330-3.0MFG-ThuyetPhap03.mp3]

Trở về BÀI GIẢNG & VẤN ĐẠO back


Lời Vàng Tiếng Ngọc


1977 :

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

 1. Tết Đinh Tị, 19-02-1977.
  [819770219-1.0MFG-TetDinhTi.mp3]
 2. Luồng Điển Vô Vi, 27-02-1977.
  [819770227-1.0MFG-LuongDienVoVi.mp3]
 3. Bà Mẹ VN, 20-03-1977.
  [819770320-1.0MFG-BaMeVN.mp3]
 4. Tiểu Trí & Đại Trí, 27-03-1977.
  [819770327-1.0MFG-TieuTri_DaiTri.mp3]
 5. Thanh Tịnh, 24-04-1977.
  [819770424-1.0MFG-ThanhTinh.mp3]
 6. Yêu Cha, 29-05-1977.
  [819770529-1.0MFG-YeuCha.mp3]
 7. Cảm Ứng Tâm Can, 05-06-1977.
  [819770605-1.0MFG-CamUngTamCan.mp3]
 8. Nghiệp Lực Giao Hình, 12-06-1977.
  [819770612-1.0MFG-NghiepLucGiaoHinh.mp3]
 9. Tu Tien Giai Minh, 26-06-1977.
  [819770626-1.0MFG-TuTienGiaiMinh.mp3]
 10. Hào Quang Chuyển Hóa, 10-07-1977.
  [819770710-1.0MFG-HaoQuangChuyenHoa.mp3]
 11. Ý Đồ Vọng Động, 27-01-1977.
  [819770724-1.0MFG-YDoVongDong.mp3]
 12. Chủ Nhân Tự Giác, 31-07-1977.
  [819770731-1.0MFG-ChuNhanTuGiac.mp3]
 13. Nguyên Điển Chung Hình, 07-08-1977.
  [819770807-1.0MFG-NguyenDienChungHinh.mp3]
 14. Huyền Cơ Tạo Hóa, 14-08-1977.
  [819770814-1.0MFG-HuyenCoTaoHoa.mp3]
 15. Vũ Trụ Càn Khôn, 28-08-1977.
  [819770828-1.0MFG-VuTruCanKhon.mp3]
 16. Duyên Tình Đạo Đạt, 04-09-1977.
  [819770904-1.0MFG-DuyenTinhDaoDat.mp3]
 17. Tu Không Thấy Tiến, 11-09-1977.
  [819770911-1.0MFG-TuKhongThayTien.mp3]
 18. Thanh Điển Ban Hành, 18-09-1977.
  [819770918-1.0MFG-ThanhDienBanHanh.mp3]
 19. Thanh Giải Thân Hình, 25-09-1977.
  [819770925-1.0MFG-ThanhGiaiThanHinh.mp3]
 20. Duyên Kiếp Đương Hành, 02-10-1977.
  [819771002-1.0MFG-DuyenKiepDuongHanh.mp3]
 21. Tâm Linh Tự Giác, 09-10-1977.
  [819771009-1.0MFG-TamLinhTuGiac.mp3]
 22. Thiên Lý Hữu Tình, 23-10-1977.
  [819771023-1.0MFG-ThienLiHuuTinh.mp3]
 23. Y Lý 09, 26-10-1977.
  [819771026-1.0MFG-YLi09.mp3]
 24. Điển Khai Thanh Tịnh, 30-10-1977.
  [819771030-1.0MFG-DienKhaiThanhTinh.mp3]
 25. Đám Cưới Vô Vi, 31-10-1977.
  [819771031-1.0MFG-DamCuoiVoVi.mp3]
 26. Y Lý 10, 02-11-1977.
  [819771102-1.0MFG-YLi10.mp3]
 27. Trăm Hoa Đua Nở, 06-11-1977.
  [819771106-1.0MFG-TramHoaDuaNo.mp3]
 28. Y Lý 11, 09-11-1977.
  [819771109-1.0MFG-YLi12.mp3]
 29. Lý Trời Diễn Tiến, 13-11-1977.
  [819771113-1.0MFG-LyTroiDienTien.mp3]
 30. Nguyên Lý Chưa Thông, 20-11-1977.
  [819771120-1.0MFG-NguyenLyChuaThong.mp3]
 31. Y Lý 12, 23-11-1977.
  [819771123-1.0MFG-YLi12.mp3]
 32. Duyên Lành Ngộ Đạo, 27-11-1977.
  [819771127-1.0MFG-DuyenLanhNgoDao.mp3]
 33. Từ Bi Khai Mở, 04-12-1977.
  [819771204-1.0MFG-TuBiKhaiMo.mp3]
 34. Vận Chuyển Cơ Hình, 18-12-1977.
  [819771218-1.0MFG-VanChuyenCoHinh.mp3]
 35. Hồng Ân Ban Rải, 25-12-1977.
  [819771225-1.0MFG-HongAnBanRai.mp3]

Trở về BÀI GIẢNG & VẤN ĐẠO back


Lời Vàng Tiếng Ngọc


1978 :

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

 1. Dục Vọng Bất Thành, 01-01-1978.
  [819780101-1.0MFG-DucVongBatThanh.mp3]
 2. Duyên Tình Tâm Đạo, 08-01-1978.
  [819780108-1.0MFG-DuyenTinhTamDao.mp3]
 3. Tu Hành Chơn Pháp, 15-01-1978.
  [819780115-1.0MFG-TuHanhChonPhap.mp3]
 4. Bầu Trời Thanh Tịnh, 29-01-1978.
  [819780129-1.0MFG-BauTroiThanhTinh.mp3]
 5. Bính Thìn Mậu Ngọ, 05-02-1978.
  [819780205-1.0MFG-BinhThinMauNgo.mp3]
 6. Tết Mậu Ngọ, 08-02-1978.
  [819780208-1.0MFG-TetMauNgo.mp3]
 7. Muôn Hình Vạn Trạng, 12-02-1978.
  [819780212-1.0MFG-MuonHinhVanTrang.mp3]
 8. Lý Trí Bất Chơn, 19-02-1978.
  [819780219-1.0MFG-LyTriBatChon.mp3]
 9. Nghiệp Lực Đau Đầu, 26-02-1978.
  [819780226-1.0MFG-NghiepLucDauDau.mp3]
 10. Chơn Tâm Xuất Phát, 05-03-1978.
  [819780305-1.0MFG-ChonTamXuatPhat.mp3]
 11. Ngoại Cảnh Tham Sân, 26-03-1978.
  [819780326-1.0MFG-NgoaiCanhThamSan.mp3]
 12. Chuyển Giải Tâm Thành, 02-04-1978.
  [819780402-1.0MFG-ChuyenGiaiTamThanh.mp3]
 13. Vấn Đạo Về Cha Kim-1, 13-08-1978.
  [819780813-1.0MFG-VanDaoVeChaKim-1.mp3]
 14. Vấn Đạo Về Cha Kim-2, 13-08-1978.
  [819780813-2.0MFG-VanDaoVeChaKim-2.mp3]
 15. Tiểu Sử Thầy Tám, 13-08-1978.
  [819780813-3.0MFG-TieuSuThayTam.mp3]

Trở về BÀI GIẢNG & VẤN ĐẠO back


Lời Vàng Tiếng Ngọc


1979 :

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

 1. Thanh Quang Điển Lành, 29-08-1979.
  [819790829-1.0MFG-ThanhQuangDienLanh.mp3]
 2. Giác Ngộ Giờ Phút Lâm Chung, 29-08-1979.
  [819790829-2.0MFG-GiacNgoGioPhutLamChung.mp3]
 3. Luận Đạo #1, 29-12-1979.
  [819791229-1.0MFG-LuanDao-1.mp3]
 4. Luận Đạo #2, 29-12-1979.
  [819791229-2.0MFG-LuanDao-2.mp3]
 5. Luận Đạo #3, 29-12-1979.
  [819791229-3.0MFG-LuanDao-3.mp3]

Trở về BÀI GIẢNG & VẤN ĐẠO back


Lời Vàng Tiếng Ngọc


1980 :

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

 1. Văn Tự Vô Vi #1, 1980.
  [819800000-1.0MFG-VanTuVoVi-1.mp3]
 2. Văn Tự Vô Vi #2, 1980.
  [819800000-2.0MFG-VanTuVoVi-2.mp3]
 3. Văn Tự Vô Vi #3, 1980.
  [819800000-3.0MFG-VanTuVoVi-3.mp3]
 4. Văn Tự Vô Vi #4, 1980.
  [819800000-4.0MFG-VanTuVoVi-4.mp3]
 5. Thuyết Pháp #1, 19-01-1980.
  [819800119-1.0MFG-ThuyetPhap-1.mp3]
 6. Thuyết Pháp #2, 19-01-1980.
  [819800119-2.0MFG-ThuyetPhap-2.mp3]
 7. Thuyết Pháp #3, 19-01-1980.
  [819800119-3.0MFG-ThuyetPhap-3.mp3]
 8. Luận Đạo #1, 21-01-1980.
  [819800121-1.0MFG-LuanDao-1.mp3]
 9. Luận Đạo #2, 21-01-1980.
  [819800121-2.0MFG-LuanDao-2.mp3]
 10. Luận Đạo #3, 21-01-1980.
  [819800121-3.0MFG-LuanDao-3.mp3]
 11. Phụ Ái Mẫu Ái-12, 29-03-1980.
  [819800329-1.0MFG-PhuAiMauAi-12.mp3]
 12. Vấn Đạo, 29-03-1980.
  [819800329-2.0MFG-VanDao.mp3]
 13. Luận Đàm #1, 9-11-1980.
  [819801109-1.0MFG-LuanDam-1.mp3]
 14. Luận Đàm #2, 9-11-1980.
  [819801109-2.0MFG-LuanDam-2.mp3]
 15. Luận Đàm #3, 9-11-1980.
  [819801109-3.0MFG-LuanDam-3.mp3]
 16. Luận Đàm #4, 9-11-1980.
  [819801109-4.0MFG-LuanDam-4.mp3]
 17. Luận Đàm #5, 9-11-1980.
  [819801109-5.0MFG-LuanDam-5.mp3]
 18. Luận Đàm #6, 9-11-1980.
  [819801109-6.0MFG-LuanDam-6.mp3]
 19. Thuyết Pháp #1, 11-11-1980.
  [819801111-1.0MFG-ThuyetPhap-1.mp3]
 20. Thuyết Pháp #2, 11-11-1980.
  [819801111-2.0MFG-ThuyetPhap-2.mp3]
 21. Thuyết Pháp #3, 11-11-1980.
  [819801111-3.0MFG-ThuyetPhap-3.mp3]
 22. Thuyết Pháp #4, 11-11-1980.
  [819801111-4.0MFG-ThuyetPhap-4.mp3]
 23. Sai Một Li Đi Một Dặm, 14-11-1980.
  [819801114-1.0MFG-SaiMotLiDiMotDam.mp3]

Trở về BÀI GIẢNG & VẤN ĐẠO back


Lời Vàng Tiếng Ngọc


1985 :

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

 1. Chân Thành Phân Giải #1, 06-01-1985.
  [819850106-1.0MFG-ChanThanhPhanGiai-1.mp3]
 2. Chân Thành Phân Giải #2, 06-01-1985.
  [819850106-2.0MFG-ChanThanhPhanGiai-2.mp3]

Trở về BÀI GIẢNG & VẤN ĐẠO back