Kim Thân Cha

 

Để giúp đỡ các bạn có thêm tài liệu tu học, chúng tôi sưu tập một số ít bài giảng để trên website. Nếu muốn nhận CD, xin liên lạc hội Vô Vi gần nơi bạn cư ngụ.

Muốn thỉnh tài liệu hay phát tâm ấn tống xin liên lạc:

Ban Kinh Sách
118 Pheasant Circle
Brentwood, NY 11717
U.S.A.

Email: kinhsachvovi@gmail.com 
Phone: (631) 952-4642

Xin thành thật cảm ơn quý bạn.BÀI GIẢNG

Nếu các bạn muốn tải xuống máy:

 1. Cha giảng về Lục Tự Di Đà.
  [019770320-1.0MFG-LucTuDiDa.mp3]
 2. Tình Yêu Của Cha.
  [019770417-1.0MFG-TinhYeuCuaCha.mp3]
 3. Cha giảng tại Đàn Cơ Khổng Thánh Miếu.
  [019780000-1.0MFG-DanCoKhongThanhMieu.mp3]
 4. Kim Thân Ngọc Đế #1.
  [019780605-1.0MFG-KimThanNgocDe1.mp3]
 5. Kim Thân Ngọc Đế #2.
  [019780605-2.0MFG-KimThanNgocDe2.mp3]
 6. Cha ban huấn từ trước ngày quy ần, 25-2-1979.
  [019790225-1.0MFG-HuanTuTruocNgayQuyAn.mp3]
 7. Cha ban huấn từ Xuân Canh Thân, 1980.
  [019800216-1.0MFG-HuanTuXuanCanhThan.mp3]
 8. Ông Tám giảng & Cha ban huấn từ Xuân Canh Thân, 1980.
  [019800216-2.0MFG-OngTamGiang_ChaNhanDipXuanCanhThan.mp3]
 9. Cha & Phật Quán Âm.
  [019820000-1.0MFG-Cha&PhatQuanAm.mp3]
 10. Cha giảng về đạo Cao Đài.
  [019820000-1.0MFG-GiangVeDaoCaoDai.mp3]
 11. Cha ban huấn từ Xuân Nhâm Tuất, 1982.
  [019820125-1.0MFG-HuanTuXuanNhamTuat.mp3]
 12. Cha giảng về Chữ Hòa & VoViLand.
  [019820125-2.0MFG-ChuHoa&VoViLand.mp3]
 13. Cha giảng về Thiên Chúa Giáo #1.
  [019830000-1.0MFG-GiangVeThienChuaGiao1.mp3]
 14. Cha giảng về Thiên Chúa Giáo #2.
  [019830000-2.0MFG-GiangVeThienChuaGiao2.mp3]
 15. Cha giảng về Thiên Chúa Giáo #3.
  [019830000-3.0MFG-GiangVeThienChuaGiao3.mp3]
 16. Cha giảng tại Hàm Tân, 1984.
  [019840000-1.0MFG-GiangTaiHamTan.mp3]
 17. Cha ban huấn từ Xuân Giáp Tí, 1984.
  [019840202-1.0MFG-HuanTuXuanGiapTi.mp3]
 18. Cha nhắn nhủ người tu Vô Vi, 1991.
  [019910000-1.0MFG-NhanNhuBanTuVoVi.mp3]
 19. Cha giảng tại Hàm Tân, 1992.
  [019920000-1.0MFG-GiangTaiHamTan.mp3]
 20. Cha giảng tại t/đ Hồ Văn Em.
  [019xx0000-1.0MFG-GiangTaiTDHoVanEm.mp3]
 21. Thầy Lương Sĩ Hằng kính lời thăm Cha, 2005 & Đỗ Nghiên diện kiến Kim Thân Cha, 2008.
  [020080100-1.0MFG-ThayLSH-KinhLoiThamKTC_DoNghienDienKienKTC.mp3]
 22. Đỗ Nghiên diện kiến Kim Thân Cha #2, 2008.
  [020080100-2.0MFG-DoNghienDienKienKTC2.mp3]
 23. Đỗ Nghiên diện kiến Kim Thân Cha #3, 2008.
  [020080100-2.0MFG-DoNghienDienKienKTC3.mp3]
 24. Đỗ Nghiên diện kiến Kim Thân Cha #4, 2008.
  [020080100-2.0MFG-DoNghienDienKienKTC4.mp3]
 25. Đỗ Nghiên diện kiến Kim Thân Cha #5, 2008.
  [020080100-2.0MFG-DoNghienDienKienKTC5.mp3]

Trở về đầu trang top