California, U.S.A., 2008

 

Đức Thầy tuyên bố tổ chức Đại Hội 2009 trong buổi nói chuyện tại trụ sở "Xây Dựng Vô Vi", Westminster ngày 24 tháng 12, 2008.

backTrở về trang trước