California, U.S.A., 2008

 

Sinh nhật Đức Thầy tại San Diego ngày 13 tháng 11, 2008.

backTrở về trang trước