California, U.S.A., 2008

 

Sinh hoạt của Đức Thầy tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California, Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 11, 2008.

backTrở về trang trước