California, U.S.A., 2008

 

Đức Thầy thuyết giảng tại San Diego, California, Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 11, 2008.

backTrở về trang trước