California, U.S.A., 2008

 

Sinh hoạt của Đức Thầy tại California, Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 10, 2008.

backTrở về trang trước