California, U.S.A., 2008

 

Đức Thầy giảng về Đại Hội 2009 "Du Hành Đạo Pháp" ngày 25 tháng 12, 2008.

 

Phần I

Phần II

Phần III


backTrở về trang trước