Những Hình Ảnh Đức Thầy Sinh Hoạt Cùng Bạn Đạo


 

Hành Trình Về Thăm Quê Mẹ - Tháng 3 Năm 2009

video

Đức Thầy Về Thăm Quê Hương Việt Nam - Tháng 3 Năm 2009

video

Hành Trình Du Thuyết 2006 - Duyên Nghiệp - P1

video

Hành Trình Du Thuyết - 2006 - Duyên Nghiệp - P2

video

Hành Trình Du Thuyết - 2006 - Duyên Nghiệp - P3

video

Hành Trình Du Thuyết - 2006 - Duyên Nghiệp - P4

video

Hành Trình Du Thuyết - 2006 - Duyên Nghiệp - P5

video

1984 - Đức Thầy Sinh Hoạt Cùng Bạn Đạo Địa Phương Sau Đại Hội Kỳ 3 - Chung Thiền Thức Tâm - P1

video

1984 - Đức Thầy Sinh Hoạt Cùng Bạn Đạo Địa Phương Sau Đại Hội Kỳ 3 - Chung Thiền Thức Tâm - P2

video


backTrở về trang trước