Đại Hội Vô Vi 2003:
"Ðại Ðồng Tu Tiến"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 22 - "Ðại Ðồng Tu Tiến" tại San Francisco AirPort Marriott Waterfront, Burlingame, California, U.S.A. từ 27 tháng 10 đến 3 tháng 11 năm 2003.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 22"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 22"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 22"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 22"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 22"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 22"
Phần 6


"Đại Hội Vô Vi 22"
Phần 7

"Đại Hội Vô Vi 22"
Phần 8

backTrở về trang trước