Đại Hội Vô Vi 1996:
"Âu Á Tương Hội"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 15 - "Âu Á Tương Hội" tại Patthaya - Thailand, 1996.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 15"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 15"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 15"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 15"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 15"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 15"
Phần 6


"Đại Hội Vô Vi 15"
Phần 7

backTrở về trang trước