Đại Hội Vô Vi 1995:
"Hợp Thức Hòa Bình"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 14 - "Hợp Thức Hòa Bình", tại Las Vegas, Nevada - U.S.A., từ ngày 20 tháng 8 tới ngày 25 tháng 8 năm 1995.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 14"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 14"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 14"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 14"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 14"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 14"
Phần 6


"Đại Hội Vô Vi 14"
Phần 7

"Đại Hội Vô Vi 14"
Phần 8

"Đại Hội Vô Vi 14"
Phần 9


"Đại Hội Vô Vi 14"
Phần 10

"Đại Hội Vô Vi 14"
Phần 11

"Đại Hội Vô Vi 14"
Phần 12

backTrở về trang trước