Đại Hội Vô Vi 1993:
"Vạn Vật Thái Bình"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 12 - "Ðại Hội Tâm Linh" tại Bruxelles - Belgium, từ ngày 10 tháng 8 tới ngày 14 tháng 8 năm 1993.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 12"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 12"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 12"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 12"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 12"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 12"
Phần 6


"Đại Hội Vô Vi 12"
Phần 7

"Đại Hội Vô Vi 12"
Phần 8

"Đại Hội Vô Vi 12"
Phần 9


"Đại Hội Vô Vi 12"
Phần 10

backTrở về trang trước