Đại Hội Vô Vi 1990:
"Hải Vận Hành Hương"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 9 - "Hải Vận Hành Hương" tại Bahamas, 1990.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 9"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 9"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 9"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 9"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 9"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 9"
Phần 6


"Đại Hội Vô Vi 9"
Phần 7

"Đại Hội Vô Vi 9"
Phần 8

backTrở về trang trước