Đại Hội Vô Vi 1989:
"Ðại Hội Long Vân"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 8 - "Ðại Hội Long Vân" tại Oroville, California - U.S.A., 1989.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 8"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 8"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 8"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 8"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 8"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 8"
Phần 6


"Đại Hội Vô Vi 8"
Phần 7

"Đại Hội Vô Vi 8"
Phần 8

"Đại Hội Vô Vi 8"
Phần 9

backTrở về trang trước