Đại Hội Vô Vi 1987:
"Lục Tự Khai Minh"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 6 - "Lục Tự Khai Minh" tại Las Vegas, Nevada - U.S.A., 1987.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 6"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 6"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 6"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 6"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 6"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 6"
Phần 6


"Đại Hội Vô Vi 6"
Phần 7

"Đại Hội Vô Vi 6"
Phần 8

"Đại Hội Vô Vi 6"
Phần 9

backTrở về trang trước