Đại Hội Vô Vi 1986:
"Tình Thương và Ðạo Ðức"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 5 - "Tình Thương và Ðạo Ðức" tại Vancouver - Canada, 1986.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 5"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 5"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 5"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 5"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 5"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 5"
Phần 6


"Đại Hội Vô Vi 5"
Phần 7

"Đại Hội Vô Vi 5"
Phần 8

"Đại Hội Vô Vi 5"
Phần 9

backTrở về trang trước