Đại Hội Vô Vi 1985:
"Ðại Hội Thanh Tịnh"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 4 - "Ðại Hội Thanh Tịnh" tại Long Beach, California - U.S.A., 1985.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 4"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 4"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 4"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 4"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 4"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 4"
Phần 6


"Đại Hội Vô Vi 4"
Phần 7

"Đại Hội Vô Vi 4"
Phần 8

backTrở về trang trước