Đại Hội Vô Vi 1984:
"Chung Thiền Thức Tâm"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 3 - "Chung Thiền Thức Tâm" tại Jouis-en-Josas, Paris - France, 1984.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 3"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 3"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 3"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 3"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 3"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 3"
Phần 6


"Đại Hội Vô Vi 3"
Phần 7

"Đại Hội Vô Vi 3"
Phần 8

"Đại Hội Vô Vi 3"
Phần 9


"Đại Hội Vô Vi 3"
Phần 10

backTrở về trang trước