Đại Hội Vô Vi 1983:
"Vạn Vật Thái Bình"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 2 - "Vạn Vật Thái Bình" tại Montréal - Canada, 1983.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 2"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 2"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 2"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 2"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 2"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 2"
Phần 6


"Đại Hội Vô Vi 2"
Phần 7

backTrở về trang trước