Thiền Viện Vô Vi 'Quy Hội Tình Người'

Sàigòn, Việt Nam, 2009

Bạn đạo tiễn đưa Đức Thầy tại New World và tại Tân Sơn Nhất trên đường về Mỹ Quốc ngày 26 tháng 3 năm 2009.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Liên lạc