Thiền Viện Vô Vi 'Quy Hội Tình Người'

Sàigòn, Việt Nam, 2009

Các cô cháu (con ông Năm anh của Thầy) đến thăm Thầy tại New World Hotel ngày 25 tháng 3 năm 2009.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Liên lạc