Thiền Viện Vô Vi 'Quy Hội Tình Người'

Cần Thơ, Việt Nam, 2009

Đức Thầy đi thăm Cần Thơ ngày 22 - 23 tháng 3 năm 2009.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Liên lạc