Thiền Viện Vô Vi 'Quy Hội Tình Người'

Nha Trang, Việt Nam

Đức Thầy ghé qua Nha Trang, tắm suối khoáng nóng Tháp Bà trên đường về Sàigòn ngày 17 - 20 tháng 3 năm 2009.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Liên lạc