Thiền Viện Vô Vi 'Quy Hội Tình Người'

11 tháng 3 năm 2009

Phóng sự đặc biệt về sinh họat của Đức Thầy trong chuyến viếng thăm Việt Nam ngày 11 tháng 3 năm 2009.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Liên lạc