Thiền Viện Vô Vi 'Quy Hội Tình Người'

9 tháng 3 năm 2009

Tiễn đưa Đức Thầy tại phi trường Los Angeles trong chuyến viếng thăm Việt Nam.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Liên lạc