Thiền Viện Vô Vi 'Quy Hội Tình Người'

Montreal, Canada

Bạn đạo đến thăm Đức Thầy ngày 24 tháng 7 năm 2009.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Liên lạc