Thiền Viện Vô Vi 'Quy Hội Tình Người'

Montreal, Canada

Sinh hoạt của Đức Thầy tại Montreal, Canada trong ngày 21 tới 23 tháng 4 năm 2009.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Liên lạc