Thiền Viện Quy Hội Tình Người

Đại Hội 2009, 'Du Hành Đạo Pháp'

Tổ chức từ ngày 30/8/2009 đến ngày 06/9/2009 trên tàu Carnival Splendor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Liên lạc